Privacy Statement

Meer informatie over de privacyverklaring

Leenheer BV, gevestigd aan Klinknagelstraat 2, 3089 JP Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.leenheer.eu

Klinknagelstraat 2
3089 JP Rotterdam
+31 619423879

Adrian de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Leenheer BV. Hij is te bereiken via adrian@leenheer.eu

Bescherming van uw privacy
Leenheer B.V., hierna “Leenheer”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Leenheer. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website en gegevens die worden gebruikt voor en in onze (advies)opdrachten. Leenheer gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Leenheer uw gegevens nodig heeft om producten en diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Indien en wanneer Leenheer uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Leenheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor relatiebeheer en communicatie:

- Voor- en achternaam
- Voorletters
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen van gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Leenheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van mailings
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Leenheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leenheer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Leenheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Leenheer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (leveranciers van software en ICT), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leenheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bescherming van privacy van kinderen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via adrian@leenheer.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Leenheer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Leenheer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leenheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar adrian@leenheer.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Leenheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via adrian@leenheer.eu.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 november 2022
INDUSTRY 360°