Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020: (brand)veiligheid blijft een aandachtspunt

De jaarlijkse Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020 is al weer enige tijd beschikbaar (mei 2021). Deze monitor bevat de meest recente cijfers met betrekking naleving van wet- en regelgeving van Brzo-bedrijven. Belangrijkste conclusie is dat het aantal bedrijven dat niet aan de regels voldoet, onverminderd groot blijft.

De monitor wordt jaarlijks in opdracht van het Samenwerkingsverband BRZO+ opgesteld. In het rapport worden de uitkomsten van de jaarlijkse Brzo-inspecties beschreven, nader toegelicht en vergeleken met de uitkomsten van een eerdere jaren. Tevens geeft de monitor inzicht in de cijfers rondom afgehandelde, lopende of nog op te starten handhavingstrajecten.

62% van de bedrijven voldoen niet aan de eisen.Van in totaal 407 Brzo-bedrijven zijn er in 2020 384 Brzo-bedrijven geïnspecteerd. Bij slechts 38% van de Brzo-bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd, wat impliceert dat meer dan helft van de bedrijven niet voldoet. De situatie is slechts beperkt verbeterd ten overstaan van het voorgaande jaar, waarin maar liefst 67% van de geïnspecteerde bedrijven in overtreding bleek te zijn. Bij 40% van de geïnspecteerde BRZO-bedrijven zijn overtredingen in de lichtste categorie geconstateerd. Bij 22% procent van de bedrijven zijn middelzware en lichte overtredingen vastgesteld en slechts bij 0,8% (3 bedrijven) is een zware overtreding geconstateerd.

De BRZO monitor geeft aan dat er ten opzichte van 2019 52 minder overtredingen zijn geconstateerd. Verder is het aantal overtredingen in de categorie middelzware overtredingen gedaald ten opzichte van 2019. Dit geldt ook voor de zwaarste categorie overtredingen (2019:8 en 2020: 3).

Brandveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt

Kan men nu concluderen op basis van deze getallen, dat Brzo-bedrijven veiliger zijn geworden ten opzichte van 2019? Allereerst was 2020 natuurlijk geen standaard jaar, waarbij een groot deel van de bedrijven te maken heeft gehad met tijdelijke sluiting of verminderde productie.

De Brzo-inspecties vormen daarnaast slechts een momentopname waarbij op een specifiek onderdeel van het Brzo-bedrijven nader wordt ingezoomd. Het is geen integrale inspectie. Als er verder geen tekortkomingen worden geconstateerd, betekent dit niet dat een Brzo-bedrijf op alle bedrijfsonderdelen compliant is of dat er sprake is van een veilige situatie.

Voor Brzo-bedrijven vormt compliancy derhalve een continu aandachtspunt, ook ten aanzien van aspecten zoals de brandveiligheid en de status van de bluswaterinstallaties.

Voor meer informatie over Brzo-inspecties en compliance of andere vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder.

Bron: https://brzoplus.nl/inspectie-resultaten/monitor-naleving/

 

 

 

INDUSTRY 360°