Disclaimer

Disclaimer

Deze website is door Leenheer B.V., hierna “Leenheer”, vervaardigd. Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Leenheer kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan de Leenheer garanderen dat adviezen toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval.

Leenheer streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Leenheer zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of derden. Leenheer heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud daarvan. Leenheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Leenheer. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van de Leenheer wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Rechten afbeeldingen website
Vrijwel alle afbeeldingen op de website van Leenheer zijn afkomstig van BigStockphoto.com. Het gebruik door Leenheer van de afbeeldingen van BigStock valt onder de BigStock Standard Content Usage Agreement. Het is derden en/of andere gebruikers niet toegestaan deze afbeeldingen te gebruiken zonder enige licentie conform de voorwaarden van Bigstockphoto.

Gebruik persoonsgegevens
Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene deelt Leenheer vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is.

Leenheer verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Datum: 1 december 2021
INDUSTRY 360°